Modernizacja pompowni

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Największa inwestycja w Małopolsce - modernizacja przepompowni melioracyjnych w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce

12.05.2008r. zostały oddane do użytku po modernizacji trzy przepompownie mieszczące się na terenie naszej gminy. Są to budowle które w czasie wystąpienia podniesionych poziomów wody na rzece Wiśle przepompowują wody opadowe spływające potokami, zapobiegając tym samym wystąpienia podtopień na terenach położonych w południowej części gminy. Obiekty te były wybudowane z początkiem lat siedemdziesiątych i nieraz przyczyniły się do uchronienia gospodarstw oraz pól uprawnych przed zalaniem. Wyniki ostatnich przeglądów wykazały, że pompy są mocno wyeksploatowane a ich wydajność wynosi tylko 60%. Ich awaryjność zagrażała zalaniem znacznych obszarów gminy w przypadku wysokich stanów wód. Ponadto stosowane w nieszczelnych silnikach smary i ropopochodne materiały groziły skażaniem wody i środowiska naturalnego, co w przypadku tej gminy zwanej "zagłębiem warzywniczym", miałoby ogromne znaczenie. Pracowały prawie w niezmienionej formie od lat siedemdziesiątych do ubiegłego roku tj. 2007, kiedy to zostały podjęte prace modernizacyjne i remontowe. W ramach modernizacji zostały wymienione energochłonne i nie ekologiczne pompy na nowe całkowicie zatapialne bezobsługowe i przyjazne środowisku, sterowanie nimi może odbywać się w sposób ręczny oraz automatyczny, otworzone zostały zbiorniki gromadzące wodę oraz odpływy. W latach wcześniejszych został wykonany remont budynków, zapewniając bezpieczeństwo pracy obsługi. Zainstalowane urządzenia sterownicze zapewniają ochronę nawet w czasie braku obsługi, monitorują poziom wody w zbiorniku przed przepompowniami i w razie wystąpienia podniesienia wody włączają pompy informując tym samym zarządcę, którym jest Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

Przepompownia Nr 3 mieszcząca się w miejscowości Koźlica do której napływają wody potoku Pobiednickiego oraz częściowo Tropiszowskiego została wyposażona w cztery pompy o wydajności większej od działających do tej pory o 240 %. Ta zmiana podyktowana była obserwacjami, w latach poprzednich, poprzednie pompy nie dawały rady z ilością napływającej wody i dochodziło w rejonie przepompowni do lokalnych podtopień. Zwiększona została również moc przepompowywania wody przepompowni Nr 1 na potoku Ropotek, która to została zwiększona o 40 %. Z takim samym wydatkiem jaki miała została zmodernizowana Przepompownia Nr 2 w Wawrzeńczycach, gdzie odpompowywane są wody potoków Tropiszowskiego i Igołomskiego. Nadmienić należy, że wszystkie trzy obiekty połączone są siecią kanałów zapewniających ewentualny przepływ wody pomiędzy nimi. 

Podsumowanie inwestycji: 
Całkowity koszt modernizacji tych obiektów wniósł prawie 11 mln zł. Inwestorem był Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych mieszczący się w Krakowie ul. Szlak 73. Zadanie to było realizowane w ramach Sektorowego Planu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" - Priorytet 2. "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich", Działanie 2.5 "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi". 
Finansowanie: 
- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
- Budżet Państwa 

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" MZMiUW wykonał 13 inwestycji za 34,3 mln zł. 
Największa i najdroższa była modernizacja przepompowni w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. 

Modernizacja obejmowała: wymianę starych, ręcznie obsługiwanych pomp na nowoczesne i w pełni zautomatyzowane agregaty pompowe. Ich parametry zapewniają większą wydajność przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia prądu, co przy sumarycznej mocy agregatów, sięgającej 556 kW nie jest bez znaczenia. Wykonano też remont budynków przepompowni, wymieniono całą instalację elektryczną wraz ze stacjami transformatorowymi, przebudowano rurociągi tłoczne, baseny wyrównawcze i komory wypadowe. Zmieniono systemy smarowania, dzięki czemu znikło zagrożenie skażenia środowiska naturalnego. Podczas intensywnych opadów i podwyższonych stanów wód nowe systemy przepompowni zabezpieczą zlaniem kilkadziesiąt gospodarstw i ponad półtora tysiąca hektarów gruntów. 

Uroczystego otwarcia zmodernizowanych przepompowni dokonał Marszałek Małopolski Marek Nawara, Wicewojewoda Stanisław Sorys, Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka oraz Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józef Rysak. Wójt Gminy zaznaczył, że modernizacja była konieczna bo pompownie chronią 40% obszaru gminy a produkowane tu warzywa zaopatrują rynki krajowe i europejskie. Aby wydajność pomp była należycie wykorzystana musi wodą do nich dopłynąć poprzez system rowów i kanałów, które wymagają gruntownej modernizacji. 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7650