Aplikowanie o środki zewnętrzne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki”

W październiku 2017 roku Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki” – w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województw Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Przedmiotowy projekt przewidywał budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały, a roboty budowlane umiejscowione są w aglomeracji Igołomia ( I_d aglomeracji PLMP 518) Projekt będzie realizowany w aglomeracji Igołomia o liczbie RLM 2240 zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/334/16 Sejmiku WojewództwaMałopolskiego z dnia 23.05.2016r. (nr identyfikacyjny: l_d PLMP 518 nr identyfikacyjny oczyszczalni ścieków PLMP0016 Kraków-Kujawy) ujęta w V KPOŚK. Zadanie zostało ujęte w zapisach Master Planu pod numerem 737. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pobiednik Wielki i Pobiednik Mały ujęta w V KPOŚK. Ścieki z nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków Kujawy w miejscowości Kraków poprzez punkt zrzutu zlokalizowany w miejscowości Pobiednik Mały. Oczyszczalnia ścieków wypełnia zobowiązania wynikające z Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. U. L 135/40 z 30.5.1991) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800). Przed realizacją projektu liczba RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej wynosi 0% po zakończeniu projektu % RLM -8,92%

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie:

kolektory grawitacyjne, kolektory tłoczne, pompowni, zasilanie przepompowni, sięgacze, odtworzenie nawierzchni dróg. Liczba sięgaczy kanalizacyjnych: 50 (49 gospodarstwdomowych + 1 Warsztaty Terapii Zajęciowej). Liczba odbiorców: 200 RLM

Wskaźnik produktu:

- długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 3,4841 km

Wskaźnik rezultatu:

-liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków: 200 RLM,

- przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków: 200 RLM,

- wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 1 EPC.

Główne kategorie kosztów:

-Inwestycyjne (roboty budowlane)

-Ogólne (nadzór inwestorski, autorski, analizy, działania promocyjno-informacyjne

Wniosek o dofinansowanie był oceniany  pod względem formalnym, finansowym i merytorycznym, spełnił kryteria określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych dla Poddziałania 5.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT, tym samym został oceniony pozytywnie na ww. etapach oceny i wybrany do dofinansowania.  08 sierpnia 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego  zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą RPO WM” a Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce.

Zdobycie środków finansowych to trudne zadanie, ale jeszcze trudniejsze wyzwanie  to  realizacja projektu. Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie oraz zapisami umowy o dofinansowanie projekt powinien zostać zrealizowany do września 2019 roku.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-12-21
Data publikacji:2018-12-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3638