Gmina sprzedaje działki

Absolutorium dla Wójta Józefa Rysaka

Budżet roku 2014 to 24 mln zł, był większy od 2013 o 2 mln zł. Wykonanie budżetu wyniosło 98%. Największa inwestycja to budowa zbiorników i pompowni dla systemu wodociągowego gminy. Koszt tej inwestycji 2.340 tyś zł, dofinansowana ze środków unijnych (Małopolski Regionalny Program Operacyjny) w wysokości 600 tyś zł. W ramach tej inwestycji wybudowano w Wawrzeńczycach ponad 2 km wodociągu i przyłączono kolejne domostwa do gminnego wodociągu.
Inne zrealizowane inwestycje na terenie gminy także były dofinansowane ze środków krajowych lub unijnych, a najważniejsze z nich poniżej. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Wawrzeńczycach to koszt 260.000 zł. Parking w centrum Igołomi za 100 tyś zł a remont remizy OSP w Rudnie G wraz z budową c.o. to prawie 400 tyś zł., budowa garażau dla OSP Stręgoborzyce 100 tyś zł, boisko do steetballa wraz z parkingiem przy byłej szkole w Stręgoborzycach za 84 tyś zł, plac zabaw w Dobranowicach za 55 tyś zł oraz remont budynku pod izbę regionalną w DObranowicach za 52 tyś zł, wybudowano parking pod remizą OSP w Żydowie za 100 tyś zł, powstał kolejny plac zabaw Koźlicy za 30 tyś zł, wykonano termomodernizację trzech budynków w Pobiedniku Małym (dwa) i Koźlicy (świetlica) za kwotę za 219 tyś zł.
Na drogi w 2014r. wydano 1.100.000 zł. Plan opiewał początkowo na 400.000 ale w ciągu roku udało się pozyskać dodatkowe środki finansowe, które pozwoliły zrealizować inwestycje i remonty dróg aż w takiej wysokości. Wykonano ponad 5 km dróg o nawierzchni asfaltowej oraz ponad 3 km dróg o nawierzchni żużlowej. W ciągu 4 lat wydatkowano tylko na remonty i budowę nowych nawierzchni dróg kwotę ponad 5,5 mln zł. Ponadto gmina co roku realizowała w ramach inicjatyw samorządowych wraz z powiatem krakowskim, remonty dróg powiatowych.
Zadłużenie gminy na koniec 2014r. wynosiło 3.882.167 zł czyli tylko 16% (przy dopuszczalnym wskaźniku 60%) Takie efekty pracy Wójta i Urzędu zostały pozytywnie ocenione przez RIO oraz Komisję Rewizyjną Rady Gminy, która wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium. Rada Gminy jednogłośnie udzieliła absolutorium wójtowi.Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +