Gmina sprzedaje działki
Charakterystyka Gminy
Położenie

    Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce należy do makroregionu zwanego Niziną Nadwiślańską, będącej częścią Kotliny Sandomierskiej. Położona jest na wschód od Krakowa przy drodze krajowej nr 79 do Sandomierza, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wisły. Należy do województwa małopolskiego i powiatu ziemskiego krakowskiego. Posiada bardzo dobre połączenie z miastem Krakowem liniami autobusowymi oraz siecią prywatnych mikrobusów. 

    Przez gminę przebiega granica między Wyżyną Małopolską a Kotliną Podkarpacką. Wyżyna Małopolska, głównie jej fragment-Płaskowyż Proszowicki kończy się nadwiślanym tarasem, którego krawędź znajduje się kilkadziesiąt metrów od nurtu Wisły na granicy z gminą Nowe Brzesko i około 3 km w rejonie Pobiednika Wielkiego. Obszary położone poniżej tarasu, to dawne tereny zalewowe Wisły. Stąd ustawiczne zagrożenie powodziowe sołectw tam położonych: Pobiednika Małego, Koźlicy, Odwiśla i kilka przysiółków Igołomi, Złotnik i Wawrzeńczyc. Koryto Wisły znajduje się 184-183 m.n.p.m. Największe wzniesienia w rejonie Dobranowic sięgają 256 m.n.p.m. Przepływające przez gminę potoki: Kościelnicki, Ropotek, Rudnik tworzą dna łęgowych dolin znajdujących się na ogół 40-60 metrów poniżej sąsiednich pagórków. Charakterystyczne dla rzeźby terenu gminy jest brak lasów. Nic więc dziwnego, gdyż tereny te tysiące lat temu tworzyły enklawy stepowe, charakterystyczne np. dla Lubelszczyzny lub Podola na Ukrainie, z rzadka porośniętymi liściastymi zagajnikami i krzewami. Natomiast tereny nadwiślańskie, to dawne moczary i zagajniki wiązowo-wierzbowe.

    Dominuje tu klimat umiarkowanie ciepły, o średniej temperaturze + 6 do + 8 stopni C. Roczna suma opadów na tym terenie wynosi 600 mm . Dominują tu gleby bardzo urodzajne - czarnoziemy. Gleba ta powstała z roślinności łąkowej i lasowostepowej. Położenie przy rzece Wiśle powodowało w historii liczne problemy i korzyści. Jednym z problemów była częsta zmiana koryta rzeki. Ze zmianą koryta rzeki wiążą się powodzie. Powodowały one zalewanie gruntów, niszczenie zbiorów, niekiedy zabieranie całych domostw. Mimo tych problemów z Wisłą tereny te od najdawniejszych czasów, aż po dzień dzisiejszy były gęsto zamieszkałe.

Powierzchnia
Gmina zajmuje powierzchnię 62,6 km2.

Ludność
Gminę zamieszkuje 7600 osób, gęstość zaludnienia wynosi 120osób/km2.

Gmina rolnicza

    Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce to gmina typowo rolnicza, o rzeźbie terenu falistej, falisto-pagórkowatej i płaskiej. Tereny bardzo korzystne dla potrzeb produkcji rolnej. Obszar ten zbudowany jest ze skał różnego pochodzenia geologicznego i z różnych okresów geologicznych. Najstarszymi utworami geologicznymi są utwory mioceńskie. Zwykle występują na silnych stokach, gdzie skutek rozmycia pokrywy lessowej zostały odsłonięte i stanowią podłoże do tworzenia się gleb brunatnych iłowych i gliniastych. Zajmują one niewielki obszar , bo około 5 ha we wsiach Dobranowice i Rudno Górne. Największy obszar zajmują na terenie gminy utwory lessowe bo około 3347 ha.
Młodymi współcześnie tworzącymi się są utwory holoceńskie - aluwia rzeczne i deluwia. Aluwia rzeczne - powstały poprzez stopniowe nawarstwienie naniesionych przez wody rzeczne części ziemistych , tworząc w dnach dolin rzecznych tarasy. Zajmują obszar około 1688ha, głównie w dolinie rzeki Wisły.
Deluwia - powstały drogą zmywania materiału glebowego ze stoków i zboczy w obniżenia terenu i zajmują obszar około 477ha.
Wśród gruntów ornych duży udział mają gleby pierwszej (798 ha) i drugiej (1338 ha) klasy bonitacyjnej, co stanowi 46,8% ogólnej powierzchni gruntów ornych. Gleby klasy IIIa i IIIb zajmują 1383 ha tj. 34,6% gruntów ornych.
Z całej powierzchni użytków rolnych ok. 3929 ha tj. 63% posiadają właściwe stosunki wilgotnościowe. Zaliczono tu gleby wytworzone z lessów na terenach równych. Są to gleby najodpowiedniejsze do produkcji rolnej. Niewielki obszar, bo około 161 ha tj. 3% ogólnej powierzchni użytków rolnych zajmują gleby o okresowym niedoborze wilgoci, która w znacznym stopniu ogranicza możliwości produkcyjne gleb, zwłaszcza w latach suchych o niekorzystnym rozkładzie opadów.

 
Uprawa papryki w tunelach foliowych    
 
Uprawy gruntowe    

Struktura rolna:
Powierzchnia ogólna gminy: 6 259 ha
w tym użytki rolne: 4 680 ha
Grunty orne: 4 279 ha

Na gruntach ornych prowadzona jest produkcja następujących upraw:

- warzywa                    2 560 ha
- zboża                        1 140 ha
- ziemniaki                   200 ha
- okopowe pastewne   60 ha
- przemysłowe             30 ha
- pozostałe uprawy      124 ha
- odłogi ugory              165 ha

sady: 3 ha
użytki zielone: 634 ha
lasy i grunty leśne: 7 ha
ilość gospodarstw rolnych: 1869
średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego: 2,90 ha
 

Odwiedziło nas już: + Online: +