Gmina sprzedaje działki

Etapy rozbudowy wodociąguLegenda:
______________I etap
Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały, Tropiszów część

- - - - - - - - -  II etap
Zofipole, Koźlica, Odwiśle, Igołomia część

.................... III etap
Złotniki, Wawrzeńczyce

-. -. -. -. - . -  IV etap
Stręgoborzyce, Żydów, Rudno Górne, Dobranowice,
powrót do Tropiszowa przez Igołomię.


Dotychczasowy przebieg budowy sieci wodociągowej

WYSZCZEGÓLNIENIE I ETAPII ETAPIII ETAPRazem
Lata realizacji IX 2006r. - II 2007r.IX 2009r. - XI 2010r.XI 2011r. - VII 2013r.
Długość wykonanej sieci wodociągowej 17,41 km.24,7 km.35,14 km.77,25 km.
Długość wykonanych przyłączy w km. 5,33 km.6,84 km.6,68 km.18,85 km.
Liczba wykonanych przyłączy 223 szt.368 szt.349 szt.940 szt.
Koszt całkowity 2.699.841,98zł.5.410.255,18zł.4.751.863,00zł.12.861.960,16zł.
Uzyskane dofinansowanie 1.396.853,52zł.3.030.000,00zł.930.000,00zł.5.356.853,52zł.


Oddanie do użytku zadania pn. "Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce"

Czytaj dalej...


Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce w dniu 21.05.2014r. ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce".
Realizację inwestycji przewidziano na lata 2014 - maj 2015. Wykonawcą jest INSTALBUD s.c. Łukasz Kaczmarczyk i Stanisław Kaczmarczyk, 32-740 Łapanów 69, wartość inwestycji wynosi 1.669.160,51 zł.
Czytaj dalej...


Zaopatrzenie gminy w wodę z Krakowa to dobra decyzja
Wiele samorządów w Polsce i Małopolsce boryka się problemami ilościowymi i jakościowymi wody. Wody zaczyna brakować w wodociągach, gdyż wydajność studni głębinowych gwałtownie maleje - tego problemu nie ma w naszej gminie.
Docelowe zaopatrzenie całej gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z gminy Kraków było dobrą decyzją. Wody nie brakuje w sieci, jest odpowiednie ciśnienie i dobra jej jakość.
Służby laboratoryjne MPWiK w Krakowie kontrolują codziennie jakość wody dostarczanej, wykonując miesięcznie ponad 5 tysięcy analiz fizykochemicznych, bakteriologicznych i hydrobiologicznych.

Woda spełnia wymogi nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dziennik Ustaw nr 61, poz. 417) oraz nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2010.72.466) jak również Dyrektywy Unii Europejskiej nr 98/83/EEC z dnia 3.11.1998 r. o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne i radiologiczne, określone w załącznikach do ww. rozporządzenia. Ponieważ woda dostarczana mieszkańcom spełnia (z dużym zapasem) polskie i europejskie wysokie wymagania jakościowe to możemy uznać, że woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego więc jest "czysta i zdrowa" - określenia takie przyjęto w Dyrektywie nr 98/83/EEC dla wody spełniającej jej wymagania.


IV ostatni etap wodociągowania gminy
Do zakończenia wodociągowania gminy pozostało: budowa pompowni, zbiorników magazynowo-wyrównawczych, budowa sieci w miejscowościach: Żydów, Stręgoborzyce, Wygnanów, Rudno Górne, Dobranowice i pozostała część Igołomi i Tropiszówa.
W pierwszej kolejności musi realizowana 2 część III etapu zadania pod nazwą "Budowa urządzeń do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowania". Kosztorys inwestorski inwestycji wynosi: 2 600 000 zł. Dobra z ostatnich miesięcy wiadomość to taka, że zadanie to otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych w z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 1 600 000 zł. Ostateczny koszt inwestycji i wysokość dofinansowania zależeć będzie od wartości zadania po przetargu. W założeniach budżetu na koniec 2013 r. ta część wodociągowania gminy miała być zrealizowana w 2014 r. ale termin wykonania wydłużył się z powodu problemów z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę (pozwolenie obejmuje 2 część III etapu i IV etap). Decyzja ostateczna pozwolenia na budowę stała się w miesiącu marcu 2013 r. i dopiero po tym terminie zostanie podpisana umowa z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie co powinno nastąpić pod koniec kwietnia 2014 r. W tym samym czasie ogłoszony zostanie przetarg, podpisana umowa z wykonawcą. Inwestycja ma być zakończona do końca maja 2015 r.

Ostatni IV etap obejmuje budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 59 km oraz 590 przyłączy do budynków mieszkalnych. Szacunkowy koszt około 10 mln zł. Czas realizacji uzależniony będzie od pozyskania przez gminę dofinansowania w programowaniu unijnym w latach 2014 - 2020.


Wodociągowanie gminy 1 część III etapu: Złotniki, Wawrzeńczyce
Realizacja kolejnego etapu wodociągowania gminy obejmowała miejscowości Złotniki i Wawrzeńczyce. Budowa ruszyła w listopadzie 2011r. Rozpoczęłaby się wcześniej gdyby nie fakt iż na ogłoszony przetarg zostało złożonych 21 ofert. Weryfikacja, ocena ofert zajęła więcej czasu niż zwykle, a po wyłonieniu wykonawcy odrzucona firma odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie. Konsorcjum firm DUMANA uważało, że ich oferta została przygotowana właściwie i niesprawiedliwie zostali odrzuceni. Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 10.11.2011 wydała orzeczenie o odrzuceniu odwołania skarżącego. Dopiero po tej rozprawie mogła gmina zaprosić wybraną firmę Aqvedukt-Eko Pana M. Kapusty do podpisania umowy.
W ramach tego zadania wbudowano 35 km sieci, podłączono do wodociągu 352 gospodarstwa. Całkowity Koszt inwestycji zamknął się kwotą 4 751 836 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło zaledwie 930 000 zł., gdyż maksymalna pula środków na tego typu inwestycje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 - 2013 wynosiła 4 000 000 zł. na gminę. Nasza gmina na II etap wodociągowania w 2010 r. (Zofipole, Koźlica, Igołomia, Odwiśle) wykorzystała już ponad 3 000 000 zł. stąd pozostała kwota jedynie ponad 900 000 zł.
Podobnie jak w poprzednich etapach wodociągowania właściciele gospodarstw w ramach dobrowolnego porozumienia z gminą mogli skorzystać z równoczesnego wykonania przyłącza do budynku pod warunkiem dokonania wpłaty na konto gminy (przed rozpoczęciem inwestycji) kwoty 2 000 zł. Zaskoczeniem dla inwestora był fakt, że z zaprojektowanych ponad 692 przyłączy z oferty skorzystało zaledwie 60% właścicieli budynków.

Na koniec 2013 r. zrealizowano 85 km sieci wodociągowej, z wody korzysta 1030 gospodarstw domowych (60%). Do już wybudowanej sieci mogłoby się jeszcze podłączyć ok.200 gospodarstw co daje wskaźnik 70% zwodociągowania gminy. W latach 2006 - 2013 na wodociągowanie gminy wydatkowano z budżetu 13,3 mln zł. (łącznie z dofinansowaniem unijnym).

Przed samorządem kontynuacja wodociągowania gminy ale ze względu na faliste, pagórkowate ukształtowanie terenu w następnym etapie trzeba wybudować najpierw pompownię i zbiorniki magazynowo-wyrównawcze (2 część III etapu) co powinno nastąpić w latach 2014-15.Rozpoczęła się na całego budowa wodociągu gminnego w miejscowościach Wawrzeńczyce i Złotniki.
Przypomnijmy, że w ramach tej inwestycji powstanie ponad 36 km sieci wodociągowej, do której już na etapie wykonawstwa sieci, przyłączonych zostanie prawie 400 gospodarstw. W tym momencie pracują 3 brygady w różnych miejscach i kładą główne sieci wodociągu, czyli te o większych średnicach (110 i 160 mm). Niektórzy mieszkańcy już nie mogą się doczekać momentu kiedy popłynie do nich czysta woda, ponieważ wodę do spożycia kupują w sklepie, a tam 10 litrów kosztuje tyle co 1000 litrów z wodociągu. Wszyscy przekonaliśmy się podczas ubiegłorocznej powodzi, że woda w naszych studniach głębinowych jest, krótko mówiąc, kiepskiej jakości. Zawiera bardzo dużo związków chemicznych i nie nadaje się do bezpośredniego spożycia. Jeszcze gorszej jakości jest woda w studni kopanej. Ta zawiera oprócz związków mineralnych, bardzo dużo bakterii, czasami nawet bakterii z grupy Coli, czyli tzw. bakterie kałowe. Skąd te bakterie w wodzie? To chyba już wszyscy wiedzą! I wcale nie pomoże nawet wybudowanie kanalizacji gdy mieszkańcy nie będą przestrzegać podstawowych zasad utrzymania czystości i porządku na swoich posesjach. Sama kanalizacja nie wyeliminuje bakterii, bo nie wszyscy muszą się do niej przyłączyć. Jedanakże gdy wszyscy będą mieli zbiorniki na szambo i będą je opróżniać firmy asenizacyjne to z pewnością nie będzie tych bakterii w naszych studniach.


Budowa wodociągu II etap: Zofipole, Koźlica, Igołomia (część), Odwiśle

Ponad 3 miliony zł dla Gminy!!!

Po 7 miesiącach i 2 tygodniach od złożenia wniosku o dofinansowanie budowy wodociągów w miejscowościach Igołomia, Zofipole, Koźlica, Odwiśle, Gmina otrzymała informację o dofinansowaniu inwestycji w wysokości 3.100.000 zł. To bardzo dobra wiadomość dla Gminy i jej budżetu! Ryzyko podjęte przez Gminę o rozpoczęciu inwestycji przed rozstrzygnięciem konkursu z osi III dla działania: usługi dla ludności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, opłaciło się. Dziś możemy się cieszyć z dwóch powodów: po pierwsze z dofinansowania inwestycji w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych, a po drugie z tego że inwestycja jest już bardzo zaawansowania i za pół roku będzie na ukończeniu. Jednak dla pełnej jasności musimy dopowiedzieć, że teraz będzie Urząd Marszałkowski przygotowywał umowę na dofinansowanie, w której zobowiąże nas do spełnienia ok. 20 różnych wymagań, a wyżej wspomnianą kwotę otrzymamy po wykonaniu inwestycji i po zapłaceniu wszystkich faktur wykonawcy. Innym słowem, Gmina otrzyma refundację poniesionych nakładów na inwestycję po jej zakończeniu! To kolejny już dowód na to, że obecnie jest dużo trudniej otrzymać dofinansowanie niż jeszcze 5 lat temu.

Inwestycja dofinansowana w ramach PROW 2007-2013

Budowa sieci wodociągowej w ramach II etapu wraz z przyłączami dla miejscowości Zofipole, Koźlica, Odwiśle, Igołomia (część) została zakończona jesienią 2010r. Wykonawcą zadania było Konsorcjum Firm: Zakład Sieci Sanitarnych Zbigniew Kutryba Sp. z o.o. z Myślenic jako lider i reprezentant Konsorcjum oraz partnerzy: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "ENERGOTERM" Sp. z o.o. z Torunia, "INSTALATORSTWO SANITARNE i C.O. - CZESŁAW CISZEWSKI" z Biórkowa Małego.
Gmina także na tą inwestycję otrzymała dofinansowanie, tym razem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nasz wniosek otrzymał 9 pkt na 11 możliwych i otrzymaliśmy dofinansowanie w wys. 3.030.000 zł. Całkowity koszt inwestycji to 5.910.255 zł. Zakres prac obejmował: - komora pomiarowa - 3 szt., - budowę sieci wodociągowej PE 225 - 3818mb, - budowa sieci wodociągowej PE 160 - 3663 mb, - budowa sieci wodociągowej PE 110 - 14397mb, - budowa sieci wodociągowej PE 90 - 317mb, - budowa sieci wodociągowej PE 63 - 569mb, - budowa sieci wodociągowej PE 50 - 1641mb, - zasuwy z obudową 200 - 11 kpl, - zasuwy z obudową 150 - 8 kpl, - zasuwy z obudową 100 - 53 kpl, - zasuwy z obudową 50 - 187 kpl, - hydranty pożarowe nadziemne - 100mm -126 kpl, - budowa wodociągu przyłącza - PE 50 -6838mb.
W sumie w ramach inwestycji wykonanych zostało 24,7 km sieci wodociągowej oraz 368 przyłączy. Przyłączone zostały wszystkie te gospodarstwa, które partycypowały w kosztach budowy wodociągu.
Wszystkie inne gospodarstwa które chcą się przyłączyć do sieci wodociągowej muszą postępować zgodnie z procedurą administracyjną i prawem budowlanym, a której szczegóły wyjaśniają pracownicy administrujący gminną sieć wodociągową.


Wodociągowanie gminy rozpoczęte - I etap "Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki, Tropiszów (część)

9 lutego 2007 r. nastąpił odbiór I etapu wodociągowania gminy, obejmującego miejscowości: Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały i część Tropiszowa. Zadanie realizowano przez 5 miesięcy, a wykonywał je Zakład Sieci Sanitarnych "KUTRYBA" spółka jawna w Myślenicach, który ostatecznie w roku ubiegłym wygrał przetarg nieograniczony. Inspektorem nadzoru został wybrany Jan Mań, który wykonał projekt tej inwestycji.
Całkowity koszt zadania to 2 699 841,98zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 1 158 495,23zł, a z budżetu państwa 237 358,29zł.
Ogółem kwota dofinansowania to: 1 396 853,52zł. Powstało 17,4 km sieci wodociągowej, z której ponad 5 km stanowią przyłącza wodociągowe. Podłączone zostały 223 gospodarstwa domowe. Wykonano 3 komory pomiarowe, dla każdej z w/w miejscowości oddzielnie i 111 hydrantów. Woda w sieci zasilana jest z gminy Kraków. Połączenie wodociągu krakowskiego i gminnego nastąpiło przez dwie komory pomiarowe: od strony ul. Dybowskiego (na granicy gminy w Tropiszowie) i od ul. Igołomskiej (na granicy gminy w Pobiedniku Wielkim, przy drodze krajowej).

W trakcie realizacji tej inwestycji pojawiła się konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych w związku z koniecznością przebudowy komór pomiarowych, a także wykonania dodatkowych metrów przyłączy wodociągu z uwagi na uwarunkowania terenowe (istniejące uzbrojenia). Na wykonanie tych zadań zawarto dodatkową umowę z ZSS "KUTRYBA" s.j. na kwotę 27.514,18 zł. Wreszcie na teren gminy popłynęła woda nadająca się do spożycia. Jest to duży sukces władz samorządowych, bo najtrudniej jest rozpocząć inwestycję i pozyskać środki unijne.
W Urzędzie Gminy opracowano dokumentację na II etap wodociągowania gminy, obejmujący miejscowości: Zofipole, Koźlicę, Odwiśle, i część Igołomi wraz z pozwoleniem na budowę na to zadanie.


Odwiedziło nas już: + Online: +