Gmina sprzedaje działki

XXVII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce


W dniu 30 kwietnia 2013 roku w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach z siedzibą w Wawrzeńczycach odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Tematem dominującym była ocena funkcjonowania służby zdrowia. W sesji udział wzięli zaproszeni goście Pani J. Dobaj Dyrektor SPZOZ Proszowice, Pani B. Szałkowicz-Dziób Kierownik Ośrodka Zdrowia w Igołomi oraz Pani H. Jastrząb Kierownik Ośrodka Zdrowia w Wawrzeńczycach. W temacie funkcjonowania służby zdrowia Komisja Rewizyjna Rady Gminy przedstawiła wnioski dotyczące między innymi konieczności regulowania przez SPZOZ zobowiązań za media (gaz, prąd) wobec gminy a używane przez ośrodki zdrowia. Ponadto zwrócono uwagę na konieczność wykonywania bieżących remontów w budynkach ośrodków zdrowia skoro ośrodki te funkcjonując co rocznie przynoszą dla szpitala zysk. Zwrócono również uwagę na nie wystarczającą ilość lekarzy obsługujących ośrodki, brak zastępstw podczas nieobecności lekarza, konieczność usprawnienia obsługi pacjentów poprzez rejestrację na umówioną godzinę, brak odpowiedniego wyposażenia ośrodków. Utrzymywanie się obecnej sytuacji w ośrodkach zdrowia skłania do zastanowienia się nad przekształceniem w/w ośrodków. Pani J. Dobaj wyjaśniła, że zadłużenie ośrodków zdrowia wobec gminy dotyczy tylko roku 2012 nie jest to duża kwota (ok.20.000zł.) i w najbliższym czasie zostanie uregulowana. Odnosząc się do ilości lekarzy obsługujących pacjentów w obu ośrodkach zdrowia to jest to ilość zgodna z wytycznymi Funduszu. Nie realizowanie bieżących remontów w ośrodkach przez SPZOZ podyktowany jest brakiem środków ponieważ w strukturach szpitala funkcjonują 4 ośrodki zdrowia, szpital a także ratownictwo medyczne. Z uwagi na zaniedbania w szpitalu, ponad 40 lat nie wykonywano systematycznych remontów zyski wypracowywane przez ośrodki zdrowia (kwota rocznie ok 160.000zł.) przekazywana jest między innymi na remonty wykonywane w szpitalu. Pani dyrektor Dobaj z uwagi na zalecenia Sanepidu odnośnie konieczności malowania pomieszczeń w obu ośrodkach poinformowała, że wykona niezbędne remonty. Poruszono również kwestię stacjonowania karetki pogotowia. Pani J. Dobaj poinformowała, że w tej sprawie władnym do podjęcia decyzji jest tylko Wojewoda Małopolski.

W kolejnych punktach porządku obrad Rada zapoznała się ze sprawozdaniem przedstawionym przez Panią K. Ulicką - Kierownik GOPS z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Igołomi-Wawrzeńczycach za 2012 r. oraz sprawozdaniem z oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2012. Następnie sprawozdanie przedstawiła Pani J. Murek Dyrektor CKiP z działalności Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach za rok 2012 oraz Pani M. Zimny Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Igołomi-Wawrzeńczycach przedstawiła sprawozdanie z działalności Bibliotek za rok 2012. (Sprawozdania zamieszczone są na stronie Gminy). Po wysłuchaniu sprawozdań Rada Gminy zatwierdziła roczne sprawozdania finansowe Instytucji Kultury- Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach za 2012 rok oraz sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Wawrzeńczycach za 2012 rok. W kolejnym punkcie porządku obrad Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce za rok 2012 (sprawozdanie dostępne na stronie gminy).

Rada w ramach współpracy z powiatem krakowskim przejęła do prowadzenia zimowe utrzymanie dróg powiatowych na najbliższe 3 sezony zimowe. W celu usprawnienia przekazywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Rada przyjęła elektroniczny wzór deklaracji. Rada ustaliła również górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Na tym posiedzenie zakończono.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +