Gmina sprzedaje działki

XXXVI sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce


W dniu 25 marca 2014 roku odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy, w początkowych punktach porządku obrad Rada Gminy przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program określa następujące cele: zapobieganie bezdomności bezpańskich zwierząt (psów, kotów) poprzez ich umieszczanie w schronisku, edukację w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy.
W kolejnym punkcie na wniosek Proboszcza Wawrzeńczyc Rada ustanowiła pomnikiem przyrody drzewo z gatunku jesion wyniosły rosnący przy bramie Kościoła Parafialnego pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach. Objęcie w/w drzewa ochroną w formie pomnika przyrody pozwoli wnioskodawcy podejmować działania mające na celu zachowanie właściwego stanu pomnika przyrody i pozyskanie środków na realizację prac konserwatorskich.
W związku z pojawiającymi się w mediach niepokojącymi informacjami dotyczącymi bezzasadności remontów wałów rzeki Wisły, Rada Gminy w formie apelu wezwała Wojewodę Małopolskiego - Pełnomocnika Rządu do spraw Programu Ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły do podjęcia działań mających na celu przywrócenie parametrów technicznych wałom przeciwpowodziowym rzeki Wisły. Wały przeciwpowodziowe chronią ponad 1200 mieszkańców naszej gminy (40% powierzchni gminy) brak działań mających na celu poprawę współczynnika zagęszczenia określonego dla budowli hydrotechnicznych, brak konserwacji wałów przyczynia się do coraz większej ich degradacji oraz zwiększa się realne zagrożenie wystąpienia powodzi na terenie gminy.
W punkcie dotyczącym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 zwiększone zostały środki pieniężne w łącznej kwocie 35.674zł. między innymi na następujące zdania ujęte w programie: sfinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, współfinansowanie działalności świetlicy środowiskowej, dożywianie dzieci, promowanie zdrowego stylu życia, zajęcia z zakresu profilaktyki prowadzone przez kluby sportowe.
W kolejnym punkcie Rada dokonała zmian w budżecie gminy na rok 2014 dokonując podziału środków w wysokości 1.707.680zł Wolne środki z roku 2013 wynikają z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Rada przeznaczyła kwotę 1.705.598 na spłatę kredytów bankowych i pożyczek. W roku 2014 łączna spłata kredytów i pożyczek to 3.203.739zł. Sytuacja finansowa gminy jest dobra zadłużenie gminy biorąc pod uwagę tzw. "stare wskaźniki" wyniesie na koniec 2014r. 16% przy maksymalnym zadłużeniu według tego wskaźnika wynoszącym 60%.
W najważniejszych zdaniach inwestycyjnych Rada dokonała zmniejszenia bądź uzupełnienia środków następująco:
W zakresie dochodów: min.
- na zadanie "Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego zmniejszono kwotę 1.100.000zł. w związku z opóźnieniem realizacji zadania wynikającym z wydłużającej się procedury uzyskania pozwolenia na budowę.
- na zadanie "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Złotniki i Wawrzeńczyce przeznaczono kwotę 932.815zł. tytułem refundacji w ramach PROW poniesionych na realizację inwestycji.
W zakresie wydatków:
- dodatkowo na konserwację urządzeń melioracji wodnej przeznaczono kwotę 6.214zł.
- zwiększona została kwota na remonty dróg gminnych 150.000zł. oraz 150.000zł. zwiększenie środków z przeznaczeniem na remontu dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi i pozyskiwanych dotacji od Wojewody Małopolskiego
- na budowę parkingu przy budynku ośrodka zdrowia w Wawrzeńczycach 20.000zł.
- na rozbudowę wodociągu gminnego środki w kwocie 246.000zł.
- na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zwiększenie środków o kwotę 99.341zł. pozwoli na wprowadzenie w roku 2014 obniżki stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych
- na obiekty sportowe kwota 10.000zł., a na zadanie dotyczące kontynuacji budowy stref rekreacyjno-sportowych kwota 65.000zł.
- na zadanie dotyczące remontu/modernizacji budynku społecznego w Rudnie Górnym zmniejszono kwotę o 100.000zł.
Następnie Rada przyjęła zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 która określa prognozę sytuacji finansowej gminy w tym okresie. Określa przewidywane zadłużenie na koniec przyszłych lat. Koszty i wskaźniki obsługi długu, wymienia także przedsięwzięcia których realizacja będzie trwała w dalszych okresach czasu, bądź dotyczyła lat przyszłych.
W kolejnych punktach Rada przeznaczyła środki w wysokości 7.000zł. na pokrycie kosztów konserwacji i przeglądów aparatów ochrony dróg oddechowych dla Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz przeznaczono kwotę w wysokości 6.000zł. na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Słomnikach. Zakup będzie realizowany wspólnie z Komisariatem Policji w Słomnikach i gminami należącymi do Komisariatu.
Ponadto Rada dokonała zmiany zapisów w uchwałach określających wzory formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w zakresie wykreślenia pouczenia załączników powyższych uchwał.
Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +