Gmina sprzedaje działki

XXXVIII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce


W dniu 27 maja 2014 roku odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Najważniejszym punktem porządku obrad było udzielenie absolutorium dla Pana Józefa Rysaka Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce za rok 2013.

Rada Gminy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013, sprawozdaniem finansowym gminy, informacją o stanie mienia komunalnego, pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu gminy udzieliła Panu Józefowi Rysak - Wójtowi Gminy jednogłośnie absolutorium za całokształt pracy w roku 2013 (15 głosów za). Udzielone absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowych oraz akceptacje dla podejmowanych przez Wójta Gminy zadań.

Pan J. Rysak przedstawiając informację o stanie finansów gminy poinformował, że budżet za 2013r. po stronie dochodów zamknął się kwotą: 22 128 248 zł (w 2012- 20 867 446 zł.). Wydatki zostały wykonane na kwotę: 22 248 435 zł. zł. i według planu wykonano je w 91.08%. Wydatki kwotowo nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości finansowej ale zostały zrealizowane w zakresie rzeczowym. Wszystkie zadania inwestycyjne i remontowe zostały w pełni zrealizowane. Oszczędności finansowe w roku 2013 powstały po rozstrzygniętych przetargach w wyniku negocjacji cen z wykonawcami oraz w wydatkach bieżących, ponieważ zrealizowano je w wysokości 92,63%. Mniejsze wydatki od planowanych i dobrze zrealizowane dochody dały na koniec roku 2013 nadwyżkę (wolne środki) w wysokości: 1.707.679 zł. z której to 900 000 zł. przeznaczono na spłatę kredytów.

Na inwestycje i remonty wydatkowano w 2013 r. około 4 102 000 zł.

Ważniejsze zrealizowane zadania w 2013 r.

1. Budowa wodociągów III etap Złotniki, Wawrzeńczyce, wydatkowano: 1 538 716 zł.
2. Budowa stref rekreacyjno-sportowych: 1 199 603 zł.
3. Budowa Centrum Aktywności Społecznej Wsi Tropiszów: 314 903 000 zł.
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wawrzeńczycach: 118 226 zł.
5. Z działu transport wydatkowano kwotę: ponad 1 670 513 zł. z tego:
- na drogę powiatową: 148 000 zł., 914 mb nakładki asfaltowej
- na remonty dróg gminnych: 1 275 000 zł., wyremontowano 9,25 km dróg w tym 5,14 km o nawierzchni asfaltowej
6. Budowa kanalizacji deszczowej Tropiszów "Sachalina": 79 631 000 zł.
7. Budowa c.o. w budynku OSP Wawrzeńczyce: 34 203 zł.
8. Roboty melioracyjne: 64 113 zł. (min. odtwarzanie rowów, udrażnianie przepustów).

Podsumowują swoją wypowiedź Pan J. Rysak podziękował za owocną współpracę Przewodniczącemu Rady, radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy oraz wszystkim Kierownikom i Dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz instytucji.
W kolejnych punktach porządku obrad Radni dokonali zmiany w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w zakresie wprowadzenia do programu zasad monitorowania i ewaluacji programu poprzez składanie corocznych sprawozdań zawierających informacje o udzielonej pomocy ofiarom przemocy, prowadzonych działaniach w stosunku do ofiar a także do sprawców. Ponadto Rada poparła inicjatywę społeczną w sprawie ogłoszenia przez Sejm RP roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły dla uczczenia 550 rocznicy odzyskania panowania nad całym biegiem żeglownej Wisły.

Następnie Rada pozytywnie rozpatrzyła prośbę Parafii Dobranowice w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 30.000zł. na realizację w roku 2014 prac konserwatorskich, robót budowlanych w zakresie wzmocnienia i izolacji fundamentów oraz ścian kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Dobranowicach. Ponadto Rada podjęła uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 133.349zł. na realizację inwestycji pod nazwą "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Igołomia" oraz pożyczkę w kwocie 223.341zł. na realizację zadania "Remont/modernizacja wielofunkcyjnego budynku społecznego w Rudnie Górnym. Zaciągnięte pożyczki zostaną spłacone ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku 2015 pierwsza pożyczka, w roku 2014 druga pożyczka po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji.Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +