Gmina sprzedaje działki

Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość


Z końcem kwietnia zakończył się projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, a w którym uczestniczyło 15 mieszkańców naszej gminy. Dzięki oszczędnościom uzyskanym podczas procedury zamówienia publicznego (wyłanianie firm przeprowadzających szkolenia pilarza i ratownika), wszyscy beneficjenci projektu przeszli dodatkowe szkolenie BHP "Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym", które zrealizowano 14 kwietnia 2012r. Szkolenie przeprowadziła firma Centrum Szkoleniowe PERITUM. Projekt trwał 4 miesiące i w tym czasie 15 osób uczestniczyło w kursie komputerowym (40 godz.), kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy, 13 uzyskało tytuł ratownika (66 godz.) oraz w kursie operatorów pilarek spalinowych (144 godz.), z tego 14 osób zdało egzamin na drwala.
Gratuluję i dziękuję za współpracę wszystkim uczestnikom projektu pt. "Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość". Współpraca ta była dla mnie, bardzo ciekawym doświadczeniem. Jestem przekonany, że zdobyte na ten cel środki unijne z PO KL działanie 6.3 zostały spożytkowane właściwie i przyniosą w przyszłości korzyści dla uczestników projektu.
Autor i koordynator projektu Henryk Jończyk


Wawrzeńczyce, dn. 30.04.2012
"Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość"

Dzięki oszczędnościom uzyskanym podczas procedury zamówienia publicznego (wyłanianie firm przeprowadzających szkolenia pilarza i ratownika), wszyscy beneficjenci projektu będą mogli przejść dodatkowe szkolenie BHP "Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym", na które zgodę wyraził WUP (pismo nr PIO.6224.68.1.2012 z dn. 16.03.2012), które zrealizowano 14 kwietnia 2012r. Szkolenie przeprowadziła firma Centrum Szkoleniowe PERITUM. Szkolenie trwało 8 godzin, wszyscy uczestnicy wzięli udział (15 osób) oraz otrzymali stosowne zaświadczenia. W ramach szkolenia, firma szkoląca zapewniła poczęstunek.

Gratuluję i dziękuję za współpracę wszystkim uczestnikom projektu pt. "Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość". Współpraca ta była dla mnie, bardzo ciekawym doświadczeniem. Jestem przekonany, że zdobyte na ten cel środki unijne z PO KL działanie 6.3 zostały spożytkowane właściwie i przyniosą w przyszłości korzyści dla uczestników projektu.


W miesiącu marcu zakończył się kurs operatora pilarek spalinowych. Uczestnicy mieli 5 spotkań teoretycznych oraz 9 dni zajęć praktycznych w lasach koło Trzebini i Olkusza. Rozpoczęli te zajęcia w miesiącu luty, jeszcze gdy trwały najsilniejsze tej zimy mrozy.
Czytaj dalej...


W ramach projektu rozpoczęty został cykl zajęć teoretyczno-praktycznych obejmujących 40 godzin zajęć z komputerem na stanowiskach 1-osobowych. Zajęcia zorganizowane są w użyczonej nieodpłatnie sali komputerowej Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach. Zrealizowano już 3 z 8 zajęć. Odbywają się one w niedzielę między 12.15 a 16.30 po 5 godzin lekcyjnych jednorazowo. Ramowy program kursu przewiduje:
Podstawowa obsługa - 5 godzin;
Wyszukiwanie informacji, Internet - 10 godzin;
Komunikacja - 5 godzin;
Wykorzystanie komputera w praktyce - 20 godzin.
Uczestnicy kursu już potrafią napisać własne CV oraz założyli swoje konta mailowe. Wyszukują samodzielnie oferty pracy w internecie. Będzie im to potrzebne szczególnie po zakończeniu wszystkich szkoleń. Już od 9 lutego rozpoczynają kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, po zakończeniu którego uzyskają tytuł ratownika, który umożliwia między innymi podjęcie pracy jako kierowca karetki pogotowia oraz profesjonalne udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach ratowania życia ludzkiego. Aby uzyskać tytuł ratownika, trzeba będzie skończyć 66-godzinne szkolenie, zdań egzamin teoretyczny oraz praktyczny.


Uczestnicy projektu pt. "Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość" rozpoczęli szkolenie na operatora pilarek spalinowych w ramach profesjonalnego programu opartego na wymaganiach określonych w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 41/1998 o nadawaniu takich kwalifikacji przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia. Kurs obejmuje 120 godzin zajęć. Część teoretyczna odbywa się w budynku Urzędu Gminy, a praktyczna w lasach państwowych koło Trzebini w leśnictwie Siersza. Ramowy program kursu obejmuje: zasady bezpieczeństwa i higieny pracy pilarką spalinową; Paliwa, oleje i smary używane w eksploatacji pilarki; Budowa pilarki, przygotowanie do pracy oraz utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego; Narzędzia i sprzęt pomocniczy do pozyskania drewna; Techniki ścinki i obalania drzew normalnych i tzw. trudnych; Okrzesywanie drzew ściętych;
Przerzynka drewna; Zasady organizacji procesu pozyskania drewna.
Jak widać na załączonych zdjęciach szkolenie to cieszy się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników. Już pierwszego dnia ćwiczeń praktycznych, pod okiem instruktora (Aleksander Leja) dokonali wielu ścinek i obalenia drzew, które następnie okrzesywali. Trzeba dodać, że wielu mieszkańców wsi pracuje pilarką spalinową ale bardzo niewielu ma stosowne do tego przygotowanie i umiejętności. Ta grupa 15 osób, będzie profesjonalnie przygotowana do wykonywania zawodu drwala. Szkolenie prowadzi Firma Usług Agrotechnicznych z Olkusza.Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
Koordynator projektu, Henryk Jończyk, zorganizował na sali konferencyjnej budynku urzędu kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U.2007 Nr 60, poz.408) z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kurs obejmował 66 godzin zajęć, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 41 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne odbywały się w dwóch grupach. Kurs zakończył się egzaminem teoretyczno-praktycznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniem tytułu "ratownika". Wszyscy uczestnicy projektu (15 osób, w tym jedna kobieta) ukończyli kurs, a tytuł ratownika zdobyło 13 osób. Uczestnicy projektu intensywnie się uczyli i ćwiczyli przez 8 dni po 8,5 godziny dziennie. Aby tak wyczerpujące szkolenie odbyć, uczestnicy mieli zapewnione posiłki i niezbędne materiały do nauki. Ramowy program kursu był zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Gratulujemy ukończenia kursu oraz uzyskanie tytułu ratownika.


ogłoszenie o rekrutacji do projektu. (plik pdf)Odwiedziło nas już: + Online: +