Gmina sprzedaje działki

Przedsiębiorco !!!
Informuje się, ze jeżeli po 1 stycznia 2008 roku przedsiębiorca nie dokonał żadnej zmiany we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej - Jego wpis jest nieaktualny!!!
W celu wprowadzenia zmian należy zgłosić się do Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, pokój Nr 10

Informujemy, że w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce figurują nieaktualne wpisy nie zawierające numeru PESEL i określenia przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007).

Od 1 lipca 2011 r. tworzy się Centralną Ewidencję i Informację
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki. W obrocie gospodarczym to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu. Jak stanowi art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz.1447 z późn. zm.), domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba wpisana do CEIDG nie będzie mogła zasłaniać się wobec osoby trzeciej zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbała dokonania ich weryfikacji.

Zmiany posiadanego wpisu lub jego wykreślenia z ewidencji można dokonać w Urzędzie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Wawrzeńczyce Nr 57, pokój Nr 10

Ponadto, Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zawieszenie wykonywania działalności przed 20 września 2008 r. (np. w urzędzie skarbowym lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych), a nie wykreślili wpisu z ewidencji działalności zostaną przekazani do CEIDG jako osoby prowadzące działalność.


Odwiedziło nas już: + Online: +