Gmina sprzedaje działki

Referat Budownictwa i Gospodarki komunalnej


Kierownik Referatu: Andrzej Knapik stanowisko ds. architektoniczno-budowlanych
Beata Giemza stanowisko ds. dróg pożarnictwa oraz gospodarki komunalnej
mgr Anna Sroga stanowisko ds. funduszy pomocowych
mgr Ewa Oraczewska stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji Gminy


Zadania Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalne (wyciąg z Regulaminu Urzędu Gminy)
-prowadzenie spraw urbanistyczno - architektonicznych i realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, wydawanie wypisów i wyrysów z planu, przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- współdziałanie ze Starostą Powiatowym i Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie zagadnień związanych z realizacją ustawy prawo budowlane.
- nadzór nad budową, konserwacją, remontem i utrzymaniem dróg gminnych, mostów, placów itp. miejsc publicznych gminnych,
- realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych,
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy,
- realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
- prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy
o zamówieniach publicznych dotyczących inwestycji gminnych.
- prowadzenie zadań z zakresu gospodarki komunalnej ( utrzymanie czystości, oświetlenie dróg, wodociąg),
- podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania funduszy z zewnątrz na realizacje inwestycji Gminnych.


Ogłoszenie Starosty Krakowskiego z dnia 8 grudnia 2003r.
W SPRAWIE PRZEJĘCIA ZADAŃ W ZAKRESIE ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ OD GMIN

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 82a znowelizowanej ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 116, z ostatnią zmianą Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 718) wykluczona została możliwość realizacji przez Gminy zadań - z zakresu administracji architektoniczna-budowlanej - na zasadzie porozumienia zawartego z Powiatem Krakowskim.


Wszystkie sprawy związane z ustawą prawo budowlane t.j.
- wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,
- przyjmowaniem zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
- wydawaniem decyzji o rozbiórce, zgłoszeń rozbiórki,
będą prowadzone przez Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Krakowie ( 30-037 Kraków Al. Słowackiego 20, centrala 643-42-66 wew 416, pokój 416).


Jednocześnie informuję, że Starostwo prowadzić będzie również wszelkie sprawy rozpoczęte w gminach i nie zakończone decyzją (w tym także sprawy zawieszone) oraz sprawy zakończone decyzją, ale nieopatrzone klauzulą ostateczności.
W związku z powyższym wszelkie wnioski, pisma, korespondencje, zapytania w sprawach należy składać bezpośrednio na dzienniku podawczym Starostwa.

Godziny urzędowania.
Poniedziałek - 9.00-17.00
Wtorek - 7.30-15.30
Środa - 7.30-15.30
Czwartek - dzień wewnętrzny (bez przyjmowania stron)
Piątek - 7.30-15.00


Za utrudnienia wynikające z przejęcia kompetencji od gmin przepraszamy.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +