Gmina sprzedaje działki

Sekretarz Gminy Igołomia-WawrzeńczyceSekretarz Gminy
mgr Iwona Kubik


1.Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego działania Urzędu. 
2.Do zadań sekretarza należy w szczególności:
1/ zapewnienie zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
2/ organizacja pracy Urzędu,
3/ nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, 
4/ prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu,
5/ organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy,
6/ nadzorowanie zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw stron,
7/ zapewnienie skutecznego przekazywania do powszechnej wiadomości przepisów gminnych, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
8/ inicjowanie szkoleń pracowników oraz tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
9/ nadzór, koordynacji a i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków, 
10/ przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
11/ nadzorowanie przygotowania uchwał na posiedzenia Rady Gminy i prowadzenie rejestru uchwał.
 


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +