Gmina sprzedaje działki

Grudniowa sesja Rady Gminy


W dniu 20 grudnia 2012 roku odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. W pierwszych punktach porządku obrad Rada uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. Program określa zadania które będą realizowane w roku 2013. Najważniejsze zadania to: kontynuacja działalności punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, współpraca z placówkami służby zdrowia, korzystanie z usług świadczonych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie , udzielanie pomocy rodzinom w których występują problemy uzależnień, dofinansowanie imprez sportowych, dofinansowanie dożywiania dzieci korzystających z pomocy GOPS, realizacja programów profilaktycznych, dofinansowanie przedsięwzięć popularyzujących aktywne spędzanie wolnego czasu, zajęcia z zakresu profilaktyki i inne. Część zadań ujętych w programie realizowana jest bezkosztowo pozostałe zadania finansowane są ze środków finansowych pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Rada uchwaliła również Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest zapobieganie i ograniczanie używania narkotyków i innych środków psychopochodnych.
W kolejnym punkcie porządku obrad Rada podjęła uchwały w sprawie nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. Odpady komunalne w pojemnikach na zmieszane odpady w zamian za uiszczoną opłatę będą odbierane nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu dla budynków wielorodzinnych i nie rzadziej niż raz w miesiącu dla budynków jednorodzinnych. Natomiast pojemniki, worki na selektywnie zbierane odpady dla budynków jednorodzinnych będą odbierane raz w miesiącu. Zużyty sprzęt elektroniczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane nie rzadziej niż raz w roku w ramach zbiórek organizowanych w wyznaczonych punktach. Odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 do 4 osób muszą być zgromadzone w minimum 1 pojemniku o pojemności 120l. i po 1 worku do 120 l. na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny (np. szkło, papier, plastik) dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 4 osoby liczba pojemników na odpady to 2 pojemniki o pojemności 120l. i po jednym worku na odpady segregowane. Opłata za wywóz odpadów komunalnych płacona będzie przez właściciela nieruchomości w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Opłata będzie naliczana po wypełnieniu przez właściciela nieruchomości stosownej deklaracji. Termin uiszczenia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 lipca 2013r. Opłaty należy wpłacać na konto Urzędu Gminy w banku lub przelewem. Rada ustaliła opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7zł, miesięcznie od 1 mieszkańca przy selektywnym zbieraniu odpadów i 12zł. miesięcznie od 1 osoby dla osób, które nie będą dokonywały selektywnej zbiórki odpadów ( czyli podziału odpadów komunalnych na szkło, papier, plastik i odpady zmieszane). Zaznaczyć należy, że stawka ta może ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy, który planowany jest w miesiącu lutym 2013 roku. W kolejnych punktach Rada Gminy uchwaliła budżet gminy na rok 2013. Pan J. Rysak Wójt Gminy poinformował, że sytuacja finansowa gminy jest stabilna, na koniec roku gmina nie zalega z płatnościami. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco w związku z czym rezygnujemy z zaplanowanego kredytu w wysokości 900.000.zł. Sytuacja gminy jest stabilna i jest ona rezultatem realnie planowych dochodów i wyznaczanych do realizacji realnych zadań. Rok 2013 nie będzie rokiem łatwym, dlatego zostaną maksymalnie ograniczone wydatki bieżące. W ramach oszczędności w roku 2013 nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Urzędu a także dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. W roku 2013 nastąpi czas wyhamowania inwestycji z uwagi między innymi na to, iż środki unijne w obecnym programowaniu już się kończą. W roku 2013 realizowane kontynuowane będą następujące zadania:
- kontynuowana będzie budowa wodociągu gminnego, budowa budynku Aktywności wsi Tropiszów, realizowana będzie budowa 6 stref rekreacyjnych.
W końcowych punktach porządku obrad Rada uchwaliła plan Pracy Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej z którymi można się zapoznać na stronie gminy ( igwaw.pl).
Po zakończonej sesji, radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, kierownicy Urzędu Gminy udali się na spotkanie Bożonarodzeniowe przygotowane przez Panią Joannę Murek Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +