Gmina sprzedaje działki

W dniu 28 stycznia 2014 roku odbyła się XXXIV/2014 sesja Rady Gminy


Wójt Gminy Pan J. Rysak w imieniu Samorządu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce złożył gratulacje grupie kolędniczej Pasterze z Koźlicy z okazji sukcesu na XVI Małopolskim Przeglądzie Grup kolędniczych w Chrzanowie oraz kolejnej nominacji do udziału w "Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej". Kultura to ważna sfera w życiu każdego człowieka, dzięki niej codzienność nabiera innych barw. Grupa Kolędnicza podtrzymuje tradycyjne formy kolędowania w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, za budowanie kulturowej wspólnoty opartej na historii, za promocję Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce "Naszej Małej Ojczyzny" -dziękujemy.

Przewodniczący Rady Pan S. Nawrot podziękował Pani M. Wójcik sołtysowi wsi Wawrzeńczyce za działania na rzecz Gminnego Koła Ligii Obrony Kraju.

W pierwszym punkcie porządku obrad Radni podjęli uchwałę o doprecyzowaniu zapisów uchwały w zakresie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli. Następnie Rada zgodnie z opinią sołtysów wyraziła wolę nie tworzenia funduszu sołeckiego i pozostania przy dotychczasowych sposobie wykorzystywania przekazanych z budżetu gminy środków dla poszczególnych sołectw. W kolejnym punkcie porządku Rada wyraziła wolę przystąpienia Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce do Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą "Metropolia Krakowska" w skład której wchodzi 14 gmin min. Gmina Miejska Kraków, Liszki, Wielka Wieś, Zielonki, Kocmyrzów-Luborzyca Niepołomice. Celem przystąpienia naszej gminy do stowarzyszenia- związku ZIT jest wspólne planowanie rozwoju, działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego członków w/w stowarzyszenia, współdziałanie w celu pozyskiwania i wdrażania funduszy pomocowych w nowej perspektywie 2014-2020. Następnie Rada przeznaczyła środki w wysokości 150.000zł. na kontynuację modernizacji drogi powiatowej Igołomia-Koniusza, zadanie to będzie realizowane wspólnie z powiatem krakowskim w ramach inicjatyw samorządowych (IS). Rada przeznaczyła kwotę 3.000zł. na dofinansowanie zadań Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (prowadzenie tzw. izby wytrzeźwień).

W związku z możliwością pozyskania przez gminę środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych, Rada zabezpieczyła w budżecie gminy środki w wysokości 150.000zł. oraz w roku 2015 w wysokości 550.000zł. na budowę boiska wielofunkcyjnego, bieżni ze skocznią w dal i siłownią zewnętrzną wraz z utwardzeniem powierzchni komunikacji pieszej przy Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi.

W końcowym punkcie porządku obrad Radni rozpatrzyli skargę mieszkanki Wawrzeńczyc na czynności Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w zakresie braku pomocy GOPS w celu pozyskania przez skarżącą kwoty do 300.000zł. na odbudowę budynku mieszkalnego w związku z klęską powodzi jaka miała miejsce w roku 2010. Rada Gminy po zapoznaniu się ze sprawą uznała, iż złożona skarga jest krzywdząca i bezzasadna.
Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +